Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CANVAS LIFESTYLE

 

Artikel 1

Definities
* Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Canvas Lifestyle een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Canvas Lifestyle een aanbod tot het leveren van een dergelijke product heeft gedaan.
* Product: reproductie op textiele stof, gespannen op een houten frame van spielatten, zonder lijst, vervaardigd op individuele, persoonlijke bestelling, van een afbeelding uit het beeldarchief van Canvas Lifestyle.
* Beeldarchief: alle afbeeldingen al dan niet getoond op de website van Canvas Lifestyle, ten aanzien waarvan Freddy V Photography/CanvasLifestyle over de al dan niet exclusieve rechten beschikt.
* Canvas Lifestyle: Freddy V Photography., gevestigd te Etten-Leur, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60046791.
* Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
* Website: de website van Canvas Lifstyle, te weten www.Canvas-Lifestyle.nl.
* Materiaal: informatiedragers en/of fysieke documenten, waaronder foto’s, waarmee de klant analoge of digitale afbeeldingen aan Canvas Lifestyle ter beschikking stelt.

Artikel 2

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Canvas Lifestyle en een klant, alsmede op alle door Canvas Lifestyle aan een klant verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.

2.2.

Canvas Lifestyle wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Artikel 3

Totstandkoming van de overeenkomst

3.1.

De overeenkomst komt tot stand nadat de klant middels het online op de website invullen en verzenden van het daartoe bestemde opdrachtformulier een bestelling heeft geplaatst en Canvas Lifestyle deze bestelling heeft geaccepteerd.

3.2.

Definitieve acceptatie van de bestelling kan pas plaatsvinden nadat Canvas Lifestyle de aard van het materiaal door toezending daarvan aan Canvas Lfestyle van de klant heeft ontvangen en heeft kunnen beoordelen. Na ontvangst van het materiaal zal Canvas Lifestyle de klant binnen acht dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling, langs de elektronische weg de acceptatie van de bestelling meedelen, dan wel meedelen dat de bestelling niet wordt aanvaard. Het niet reageren op een bestelling binnen genoemde termijn leidt niet tot stilzwijgende acceptatie van de bestelling.

3.3.

Mocht Canvas Lifestyle de bestelling niet accepteren, zal Canvas Lifestyle het langs elektronische weg door de klant aangeleverde materiaal verwijderen. Eventuele informatiedragers en/of fysieke documenten zal Canvas Lifestyle vernietigen tenzij de klant het materiaal retour wenst te ontvangen. Retourzending vindt slechts plaats op kosten van de klant. Verzendkosten dienen door de klant op verzoek van Canvas Lifestyle alvorens tot verzending wordt overgegaan voor verzending door Canvas Lifestyle te worden betaald.

3.4.

De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.

3.5.

Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.

Artikel 4

Prijzen

4.1.

De door Canvas Lifestyle gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw, verzendkosten en eventuele andere al dan niet van overheidswege op de verkoop c.q. verzending van het product vallende rechten en kosten. De bestelling door de klant wordt geacht in te houden het akkoord van de klant met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs. Indien de klant een special effect en/of een van de standaard bewerking afwijkende bewerking wenst, leidt zulks tot een meerprijs. De overeenkomst komt in een dergelijk geval pas tot stand nadat de klant de in de opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs schriftelijk, dan wel langs elektronische weg heeft aanvaard.

4.2.

Indien de prijzen, voordat Canvas Lifestyle in staat is gesteld tot beoordeling van het door de klant aan te leveren materiaal, door Canvas Lifestyle worden gewijzigd, wordt de acceptatie van een bestelling geacht uit te gaan van de nieuwe prijs. De klant dient Canvas Lifestyle binnen vijf dagen na ontvangst van de door Canvas Lifestyle verzonden acceptatie te bevestigen of hij op basis van de gewijzigde prijs de bestelling wenst te handhaven. Zonder deze bevestiging komt tussen Canvas Lifestyle en de klant geen overeenkomst tot stand.

4.3.

In geval van een intracommunautaire levering aan een btw-plichtige onderneming in de Europese Unie welke Canvas Lifestyle zonder btw in rekening brengt, zal Canvas Lifestyle op de factuur het btw-nummer van de klant vermelden. Indien het btw-nummer aan Canvas Lifestyle niet bekend is en op verzoek van Canvas Lifestyle niet bekend wordt gemaakt dient Canvas Lifestyle btw te berekenen.

De klant vrijwaart Canvas Lifestyle voor alle eventuele schade en/of ander nadeel dat Canvas Lifestyle lijdt indien blijkt dat de klant in het land van vestiging niet als btw-plichtige is geregistreerd, dan wel om andere aan Canvas Lifestyle niet bekende redenen Canvas Lifestyle op verzoek van de klant ten onrechte zonder btw heeft gefactureerd.

4.4.

Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt het hoogste kortingspercentage.

Artikel 5

Betaling

5.1.

Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag op bankrekening IBAN nummer NL89 INGB 0689422911 ten name van F. van Vliet, dan wel per creditcard (VISA/Mastercard).

5.2.

In geval van betaling op rekening blijft het door Canvas Lifestyle geleverde product eigendom van Canvas Lifestyle totdat de volledige koopprijs door de klant is voldaan.

Artikel 6

Levering

6.1.

De plaats van levering is het leveringsadres dat de klant opgeeft aan Canvas Lifestyle.

6.2.

De klant garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale wijze van bezorging per post of koeriersdienst langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is.

Artikel 7

Levertijd

7.1.

De canvasdoeken worden binnen maximaal 5 werkdagen verzonden. Dit is te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, dan wel vanaf de dag van ontvangst door Canvas Lifestyle van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs inclusief btw en bijkomende kosten. Bepalend voor de aanvang van de levertijd is het naastgelegen van de twee voornoemde tijdstippen.
7.2.

Indien uitdrukkelijk de betaling op rekening is overeengekomen begint de levertijd te lopen op de dag na verzending van de bevestiging van de acceptatie van de bestelling door Canvas Lifestyle.

7.3.

De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Wanneer door Canvas Lifestyle niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is Canvas Lifestyle pas in verzuim nadat de klant Canvas Lifestyle schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door Canvas Lifestyle binnen deze termijn is uitgebleven.

Artikel 8

Verzuim/aansprakelijkheid

8.1.

Indien Canvas Lifestyle ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal Canvas Lifestyle terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren.

8.2.

In geval Canvas Lifestyle met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft Canvas Lifestyle het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restituering van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

8.3.

Zowel in geval van een vordering tot nakoming, als in geval van ontbinding van de overeenkomst (of in geval van de keuze van Canvas Lifestyle voor restituering van de koopprijs overeenkomstig lid 1) is Canvas Lifestyle slechts aansprakelijk voor de door de klant door de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst geleden schade indien de oorzaak van de tekortkoming aan de zijde van Canvas Lifestyle is terug te voeren op opzet dan wel grove schuld van Canvas Lifestyle. De aansprakelijkheid van Canvas Lifestyle is voorts per bestelling beperkt tot den hoogste het netto factuurbedrag (factuurbedrag exclusief btw). In geval van een bestelling bestaande uit meerdere afzonderlijke onderdelen, is de aansprakelijkheid van Canvas Lifestyle beperkt tot dat deel van het netto factuurbedrag behorende bij het gedeelte van de bestelling ter zake waarvan Canvas Lifestyle is tekortgeschoten.

8.4.

De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan Canvas Lifestyle te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen Canvas Lifestyle en de klant gesloten overeenkomst.

8.5.

In geval van betaling op rekening wordt de factuur, behoudens reclame binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur, door de klant geacht als juist en verschuldigd te zijn aanvaard.

Artikel 9

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1.

Op al onze aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De gelding van het Weens Koopverdrag van 19 juni 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2.

Geschillen voortvloeiende uit met de klant gesloten overeenkomsten, alsmede geschillen omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen door beide partijen, met uitsluiting van de bevoegdheid van enige andere ingevolge Wet of Verdrag bevoegde rechter, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Leeuwarden.